5 มีนาคม 2566    837

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (คลิก)
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (คลิก)
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (คลิก)
รายงานงบประมาณการรายรับ (คลิก)
รายงานงบประมาณการรายจ่าย (คลิก)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลิก)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (คลิก)
แผนงานการศึกษา (คลิก)
แผนงานงานสาธารณสุข (คลิก)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (คลิก)
แผนงานเคหะและชุมชน (คลิก)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (คลิก)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (คลิก)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คลิก)
แผนงานการพาณิชย์ (คลิก)
แผนงานงบกลาง (คลิก)

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (คลิก)
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (คลิก)
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (คลิก)
ภาคผนวก (คลิก)

สรุปเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สรุปเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (คลิก)


เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (คลิก)


เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)


สรุปร่างเทศบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปร่างเทศบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)


เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครอุดรธานี
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครอุดรธานี (คลิก)


เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครอุดรธานี 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครอุดรธานี (คลิก)  

เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (คลิก)

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การใช้บังคับเทศบัญญัติ เทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การใช้บังคับเทศบัญญัติ เทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 (คลิก)

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครอุดรธานี
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครอุดรธานี (คลิก)

 
เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2539
เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2539 (คลิก)


เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 (คลิก)

เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2557
เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2557 (คลิก)


เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2557
เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2557 (คลิก)
Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 16
เดือนนี้ 219
ทั้งหมด 4536610

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved