5 มีนาคม 2566    1120

รายการงบแสดงฐานะการเงิน

รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (คลิก)

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี (คลิก)


การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลนครอุดรธานี
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลนครอุดรธานี (คลิก)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (คลิก)
ปัญหาและอุปสรรค รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (คลิก)


รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คลิก)


รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (คลิก)

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (คลิก)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓
รายงานงบรายรับรายจ่ายประจำปี2563_0-3 (คลิก)
รายงานประกาศการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563_0-2 (คลิก)
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓_1-2 (คลิก)


รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (คลิก)

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานงบรายรับรายจ่ายประจำปี2563 (คลิก)
รายงานประกาศการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563 (คลิก)
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (คลิก)


แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คลิก)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลนครดุรธานี (คลิก)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
งบแสดงฐานการเงิน (ทรัพย์สิน) (คลิก)
งบแสดงฐานการเงิน (หนี้สิน) (คลิก)
2.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (คลิก)
3.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (คลิก)
4.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (คลิก)
5.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (คลิก)
6-7.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (คลิก)
8.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (คลิก)
9.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (คลิก)
10.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (คลิก)
11.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (คลิก)
12.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (คลิก)
13.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (คลิก)
14.หมายประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (คลิก)
15.งบพิสูจน์ยอดเงินสะสม (คลิก)


รายงานผลการดำเนินการโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินการโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (คลิก)

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (คลิก)


งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คลิก)

บัญชีคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ตารางของบประมาณ แยกสำนักกอง (คลิก)

โครงการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการ-ครุภัณฑ์ ปี 2558 (คลิก)

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2558
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2558 (คลิก)


รายการงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
เงินรายรับปี58 (คลิก)
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ย.57(คลิก)
บัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประจำเดือน ธันวาคม 2557) (คลิก)
บัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุวัตถุประสงค์ (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558) (คลิก)
บัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุวัตถุประสงค์ (ประจำเดือน ธันวาคม 2557) (คลิก)
บัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุวัตถุประสงค์ (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557) (คลิก)
บัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุวัตถุประสงค์ (ประจำเดือน มกราคม 2558) (คลิก)


รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (คลิก)


รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (คลิก)


งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 (28 กันยายน 2555)
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 (28 กันยายน 2555) (คลิก)


สรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2555
สรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2555 (คลิก)


งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (คลิก)
Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 465
เดือนนี้ 11209
ทั้งหมด 4620803

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved