คำถามคำตอบ (FAQ)

  คำตอบ: 

  ได้ โดยให้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนสํานักงานแห่งใหญ่ ณ เทศบาลหรืออบต. ที่สํานักงานแหง่ ใหญ่ของร้านค้านั้นตั้งอยู่ และเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว ให้จัดส่งคําขอจดทะเบียนพร้อมแฟ้มทะเบียน ไปยังเทศบาล/อบต.ที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นย้ายไป สําหรับเทศบาล/อบต.ที่ได้รับโอนแฟ้มทะเบียนเมื่อได้รับ แฟ้มทะเบียนแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบพาณิชยกิจตามที่ตั้งใหม่ ว่าหากผู้ประกอบพาณิชยกิจจะยื่นจดทะเบียน หรือขอตรวจหรือคัดสําเนาเอกสารก็ให้ติดต่อที่เทศบาล/อบต.     ที่รับโอนแฟ้ม

   

  คำตอบ: 

  กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องการจดทะเบียนเพิ่มสาขา หรือย้ายสาขา โดยสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในท้องที่ใดให้ขอจด ทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ท้องที่นั้น เนื่องจากถือว่าเป็นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจให้ระบุชื่อที่ใช้ในการ ประกอบพาณิชยกิจเดิม แล้ววงเล็บ “สาขา” ต่อท้ายชื่อ กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจมีสํานักงานสาขา แต่ต้องการจดทะเบียนสํานักงานสาขานั้นเป็นสํานักงานแห่งใหญ่อีกแห่ง ก็สามารถจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ได้ แต่ให้ถือว่า สํานักงานที่ตั้งใหม่ไม่ได้เป็นสานักงานสาขาของร้านเดิม ได้ โดยให้ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อพาณิชยกิจ

   

  คำตอบ: 

  ในใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พ.ค.0403) ให้ระบุชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ เป็นชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ

   

  คำตอบ: 

  กฎหมายไมได้ห้ามไว้แต่เนื่องจากไม่มีสภาพเป็น

  ห้างหุ้นส่วนจึงไม่สมควรที่จะใช้คำว่าห้างหุ้นส่วนหน้าชื่อ ที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ เพราะจะทําให้บุคคลอื่น เข้าใจผิดได้

   

  คำตอบ: 

  จะระบุคําว่า “ห้าง” หรือ “ห้างหุ้นส่วน” หรือ “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” ไว้หน้าชื่อก็ได้หรือไม่ระบุก็ได้

   

  คำตอบ: 

  ได้  ไม่มีกฎหมายห้าม อย่างไรก็ตาม แนวทางการ พิจารณาในเรื่องนี้ให้นําระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท เกี่ยวกับเรื่องชื่อมาใช้บังคับโดยอนุโลม

   

  คำตอบ: 

  ได้ โดยให้ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อพาณิชยกิจ

   

  คำตอบ: 

  คนต่างด้าวที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ ต้องพิจารณาว่าเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าว ดําเนินการได้หรือไม่ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคน ต่างด้าว พ.ศ.2543 หากเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องแนบใบอนุญาต การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบคําขอด้วย ดังนั้นก่อนที่จะรับจดทะเบียนให้สอบถามเจ้าหน้าที่สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โทร. 0 2547 4425-26

  สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติอเมริกันนั้นสามารถ ประกอบกิจการได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตก่อน เนื่องจาก ประเทศไทย ได้ทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับ สหรัฐอเมริกา ซึ่งการพิจารณาสัญชาติของบุคคลสามารถ พิจารณาได้จากหนังสือเดินทางหรือสอบถามไปยังสถานทูต ส่วนการกําหนดเลขทะเบียนให้ใช้เลขทะเบียนตามที่กําหนด  ตามคําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กําหนดเลขทะเบียนดังกล่าว และส่งให้สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาล/อบต. แล้ว

   

  คำตอบ: 

  ไม่สามารถทำได้เนื่องจากผู้ประกอบพาณิชยกิจ       มีสถานะที่แตกต่างกัน สามารถดําเนินการได้ดังนี้

  1. จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจของบุคคลธรรมดา

  2. จดทะเบียนจัดตั้งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็น คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล

   

  คำตอบ: 

  ผู้ประกอบพาณิชยกิจ หมายถึงผู้ประกอบกิจการค้า เป็นอาชีพปกติดังนั้น หากขายเฉพาะเวลามีงานประจําปี หรือขายตามฤดูกาล ไม่ถือเป็นการประกอบการค้า เป็นอาชีพปกติจึงยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

   

  Pages