16 มกราคม 2567    773

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)/ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

                                                                                   

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด(กำลังปรับปรุงข้อมูล)
      ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
         ข้อมูลพื้นฐาน
          O๑. โครงสร้าง คลิก
      O๒. ข้อมูลผู้บริหาร
            คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี คลิก
        หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลนครอุดรธานี คลิก
      O๓. อำนาจหน้าที่ คลิก
      O๔. ข้อมูลการติดต่อ  คลิก
    การประชาสัมพันธ์
      O๕. ข่าวประชาสัมพันธ์  คลิก
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
      O๖. Q & A 
        messenger live chat คลิก
        Social Network  คลิก 
        เจอ แจ้ง จบ คลิก
         
  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ
    แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
      O๗. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิก
      O๘. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗
        แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ คลิก
        ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ คลิก
     

O๙. (๑) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ คลิก 

        (๒)การดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คลิก

    การปฎิบัติงาน
      O๑๐. คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่  คลิก 
    การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
      O๑๑. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  คลิก 
      O๑๒. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  คลิก
      O๑๓. E-Service  คลิก
  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      O๑๔. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  คลิก
            
      O๑๕. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ คลิก
             ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  คลิก
      O๑๖. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  คลิก
      O๑๗. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  คลิก 
              รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ คลิก
  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      O๑๘. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๗  คลิก 
     

O๑๙. (๑)รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๖ คลิก
          (๒) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง  คลิก
          (๓) ข้อมููลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๖ คลิก 
         (๔)รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
คลิก 

      O๒๐. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ คลิก
     

O๒๑. การขับเคลื่อนจริยธรรม คลิก
             (๑)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ คลิก
              (๒) แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ คลิก
              (๓) กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “บทบาทพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ก้าวไกลด้วยหัวใจคุณธรรม” วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗  คลิก

  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส่
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
      O๒๒. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก
      O๒๓. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก 
      O๒๔. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  คลิก
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     

O๒๕. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คลิก 

ตัวอย่างการมีส่วนร่วม
       (๑). ลงพื้นที่ชุมชนเขต ๑ กลุ่มที่ ๔ #ชุมชนบ้านโนน #ชุมชนเบญจางค์ #ชุมชนบ้านห้วย ๓ #ชุมชนมิตรประชา และ #ชุมชนเทศบาล๖#โนนนิเวศน์ คลิก

        (๒). ลงพื้นที่ชุมชนเขต ๒ กลุ่มที่ ๓ (กลุ่มที่๗) #ชุมชนรถไฟ #ชุมชนทุ่งมั่ง #ชุมชนทุ่งสว่างตะวันตก #ชุมชนทุ่งสว่างตะวันออก ๑ #ชุมชนทุ่งสว่างตะวันออก ๒ และ #ชุมชนทองใหญ่ ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนเทศบาล๗ รถไฟสงเคราะห์ คลิก

ตัวชี้วัดที่ ๑๐  การป้องกันการทุจริต
  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy
      O๒๖. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ คลิก 
     

O๒๗. (๑)การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy คลิก
            (๒)การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คลิก

     

O๒๘. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  
             (๑) รายงานผลการดำเนินงาน No Gift Policy รอบ ๖ เดือนแรก คลิก
            (๒) รายงานผลการดำเนินงาน No Gift Policy รอบ ๖ เดือนหลัง คลิก

      O๒๙. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา คลิก
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      O๓๐. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิประจำปี  คลิก 
      O๓๑. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ คลิก
  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    แผนป้องกันการทุจริต
      O๓๒. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  คลิก 
         แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต E-PlanNACC คลิก 
      O๓๓. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
          รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ คลิก
         
    มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
      O๓๔. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  คลิก
      O๓๕. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  คลิก
           
           

 

       
Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 329
เดือนนี้ 13029
ทั้งหมด 4600636

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved

slot88 slot maxwin slot gacor scatter hitam
slot demo slot gacor slot pulsa scatter hitam