1 มีนาคม 2566    1708

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

   

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

     ข้อมูลพื้นฐาน
          1. โครงสร้าง  คลิก

          O 2. ข้อมูลผู้บริหาร

                        คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี คลิก

                       หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลนครอุดรธานี คลิก

          O 3. อำนาจหน้าที่  คลิก

          O 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  คลิก

          O 5. ข้อมูลการติดต่อ  คลิก

          O 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คลิก

     การประชาสัมพันธ์

          O 7. ข่าวประชาสัมพันธ์  คลิก

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

          O 8. Q & A 
                 messenger live chat คลิก
                 เว็บบอร์ด เทศบาลนครอุดรธานี คลิก

          O 9. Social Network  คลิก 

          O 10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิก

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

     การดำเนินงาน

          O  11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี คลิก 

          O 12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน คลิก 

          O 13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิก 

     การปฎิบัติงาน

          O 14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน  คลิก 

          O 15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  คลิก 

          O 16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  คลิก 

          O 17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  คลิก 

          O 18. E-Service  คลิก


     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          O 19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  คลิก 

          O 20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  คลิก

          O 21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  คลิก

          O 22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  คลิก 

 

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O 23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)
      
          O 24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)
                   

          O 25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คลิก 

          O 26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิก
                  
     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส่

    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
          O 27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก

          O 28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก 

          O 29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  คลิก

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          O 30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คลิก 

 

     ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

     นโยบาย No Gift Policy

          31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ คลิก 

          32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy คลิก 

          O 33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy คลิก  

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
          O 34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิประจำปี  คลิก  

          O 35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและพฤติมิชอบ  คลิก

     แผนป้องกันการทุจริต
          O 36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  คลิก 
                  แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต E-PlanNACC 
คลิก 

          O 37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน  คลิก
              
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ คลิก

          O 38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  คลิก

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

     มาตรการเสริมสร้่างมาตรฐานทางจริยธรรม

          O 39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (คลิก)   

          O 40. การขับเคลื่อนจริยธรรม คลิก

          O 41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ คลิก

     มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
          O 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  คลิก

          O 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  คลิก


ไฟล์ภาพImage

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 312
เดือนนี้ 13012
ทั้งหมด 4600619

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved

slot88 slot maxwin slot gacor scatter hitam
slot demo slot gacor slot pulsa scatter hitam