โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยมารดาและทารก

[ เทศบาลนครอุดรธานี จัดอบรมและมอบเกียรติบัตร “หนูน้อยนมแม่”  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยมารดาและทารก ครั้งที่ 2 ชุมชนเวียงพิงค์ ]
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ชุมชนเวียงพิงค์ ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร “หนูน้อยนมแม่” 
ในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยมารดาและทารก  เขตเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 2  พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
นายภุชงค์ กิจขยัน เลขานุการนายกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  นายแหลม เพลิงภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี นางรุ่งนภา ไพรซ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นางจุราภัส รูปดี รก.ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางพร้อมพร ลีพฤติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และนางชมพูนุท เบ็ญจกุล  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้างานอนามัยแม่และเด็ก โดยเทศบาลนครอุดรธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพมารดาและทารก
ปัจจุบันน้ำนมแม่ นับว่าเป็นอาหารที่สำคัญและเหมาะสมที่สุดสำหรับทารก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดจนเจริญเติบโต  จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ 
หญิงมีครรภ์  หญิงหลังคลอด  ผู้ดูแลเด็ก และอสม. โดยบางการจัดอบรมออกเป็น 4 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายเรื่อง “คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์
และผู้เลี้ยงดูเด็กในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19” จาก สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดป่าโนนนิเวศน์  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี แห่งที่ 2
และงานสนับสนุนทางการแพทย์  พร้อมทั้งมีเด็กเล็กได้รับการคัดเลือกเป็น “หนูน้อยนมแม่” จำนวน 63 ราย โดยเป็นหนูน้อยที่กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิด – 6 เดือน  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามกำหนด 
จำนวนผู้เข้าชม: 171