กรณีเป็นบุคคลตกหล่น  ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  มีสาเหตุจากหลายกรณี  ซึ่งจะต้อง

      ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน ประวัติส่วนตัว  พยานบุคคล  ซึ่งสามารถพิสูจน์ยืนยันตัว

      บุคคลว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยจริง  จึงจะสามารถดำเนินการเพิ่มชื่อได้  ดังนั้น ผู้ที่

      ประสงค์จะเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านต้องมาติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง  เพื่อเรียก

      สอบสวนพยานเอกสาร  พยานบุคคล และเสนอนายทะเบียนท้องถิ่น หรือ นายทะเบียน

      อำเภอ พิจารณาอนุมัติต่อไป

 

จำนวนผู้เข้าชม: 278