เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

PDF: 
AttachmentSize
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf847.95 KB
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf649.74 KB
ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf1.49 MB
แผนงานบริหารงานทั่วไป.pdf20.45 MB
แผนงานการรักษาความสงบภายใน.pdf3.09 MB
แผนงานการศึกษา.pdf14.66 MB
แผนงานสาธารณสุข.pdf5.03 MB
แผนงานสังคมสงเคราะห์.pdf1.41 MB
แผนงานเคหะและชุมชน.pdf5.63 MB
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.pdf3.97 MB
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.pdf3.76 MB
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.pdf6.7 MB
แผนงานการพาณิชย์.pdf1.05 MB
แผนงานงบกลาง.pdf1.62 MB
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf1.91 MB
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf2.31 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 156