หาบเร่ แผงลอย ไม่อยู่ภายใต้บทบังคับของ พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 ตามมาตรา 7 จึงไม่ต้องจด ทะเบียนพาณิชย์

 

จำนวนผู้เข้าชม: 207