เจ้าของทรัพย์สินต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และ สำเนา เอกสารสิทธิที่ดิน/สำเนาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยยื่นคำร้องได้ที่งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน ชั้น G อาคารพัชรกิตติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี และศูนย์บริการแห่งที่ ๒ สนามกีฬาเวสุวัณ ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

จำนวนผู้เข้าชม: 242