หยุดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ดาวน์โหลด PDF :

วันที่เผยแพร่: 
Friday, July 9, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 224