รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลนครอุดรธานี รอบ 12 เดือน

ข้อมูลจาก : ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564)

 

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ข้อมูลจาก : ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)

 

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 260