กฎหมายไมได้ห้ามไว้แต่เนื่องจากไม่มีสภาพเป็น

ห้างหุ้นส่วนจึงไม่สมควรที่จะใช้คำว่าห้างหุ้นส่วนหน้าชื่อ ที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ เพราะจะทําให้บุคคลอื่น เข้าใจผิดได้

 

จำนวนผู้เข้าชม: 209