หากมีเหตุอันควรสงสัยก็สามารถขอออกตรวจสถาน ประกอบการก่อนได้โดยอาศัยอํานาจตาม .พ.ร.บ. ทะเบียน พาณิชย์มาตรา 17

 

จำนวนผู้เข้าชม: 235