ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการโทรศัพท์ (อินเตอร์เน็ต) งบประจำปี ๒๕๖๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน กันยายน ๒๕๖๕ ๑๒ เดือน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, September 30, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 48