กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย  

               ให้หาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่มีรูปถ่ายติด และเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้

                มายืนยันตนเอง  เช่น  ใบอนุญาตขับรถ,  หนังสือเดินทาง (Passport), บัตรข้าราชการ,

                ระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.),  บัตรประจำตัวคนพิการ,  บัตรประจำตัวรัฐวิสาหกิจ,

               หากไม่มีเอกสาร หลักฐานใด ๆ มายืนยันตนเอง  ให้หาพยานบุคคล มารับรอง  ได้แก่

                บิดา,  มารดา, ข้าราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ญาติพี่น้อง (ที่อาศัยในบ้าน

               เดียวกัน) มีการงานอาชีพมั่นคง 

                             ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าว  ไม่มีเอกสาร หลักฐานใด ๆ และไม่มีพยานบุคคลมา

       ยืนยันรับรอง  ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก

 

จำนวนผู้เข้าชม: 243