ขอ เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา

     ขอ เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.  ณ  หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน  สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ หน่วยเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน   ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และขอเพิ่ม-ถอนชื่อภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

            ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น  เทศบาลนครอุดรธานี   กำหนดแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
          รอบแรก    ตั้งแต่บัดนี้   ถึงวันที่1๒  พฤษภาคม  2555 

          รอบที่สอง  ตั้งแต่วันที่   ๒๑-๒๗      พฤษภาคม   ๒๕๕๕


          ดังนั้น  จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวันเวลาดังกล่าว   

         หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุดรธานี  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖-๘๕  ต่อ  ๑๑๙

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

จำนวนผู้เข้าชม: 1,053