การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่สามารถ ดําเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ได้เลย โดยไม่ต้องเลิกประกอบพาณิชยกิจเดิม

 

จำนวนผู้เข้าชม: 215