การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

     ข้อมูลพื้นฐาน
          O1. โครงสร้าง
  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/โครงสร้างการบริหาร)

          O2. ข้อมูลผู้บริหาร  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/personnel/คณะผู้บริหาร)

          O3. อำนาจหน้าที่  คลิก (ลิงค์ : http://udoncity.go.th/public4/content/อำนาจและหน้าที่)

          O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  คลิก

                 (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/แผนพัฒนาท้องถิ่น-พศ2561-2565

                    http://www.udoncity.go.th/public4/content/แผนพัฒนาท้องถิ่น-พศ2561-2565-เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-เทศบาลนครอุดรธานี)

          O5. ข้อมูลการติดต่อ  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/ข้อมูลการติดต่อเทศบาล)
          O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/category-กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง)
          O7. ข่าวประชาสัมพันธ์  คลิก (ลิงค์ : http://udoncity.go.th/public4/news2)
          O8. Q & A  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/forums/เรื่องทั่วไป-ถาม-ตอบ)

           O9. Social Network  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/social-network)

 

 

     การบริหารงาน

          O10. แผนดำเนินงานประจำปี คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2564-เทศบาลนครอุดรธานี)

          O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี)

          O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/รายงานผลการดำเนินงานประจำปีแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี-ประจำปีงบประมาณ-2563)

          O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/รวมคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน-เทศบาลนครอุดรธานี)

          O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/taxonomy-information/คู่มือประชาชน)

          O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ-เทศบาลนครอุดรธานี-ประจำปีงบประมาณ-พศ2564-รอบ-6-เดือนแรก)

          O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน-ประจำปีงบประมาณ-พศ-๒๕๖๓)

          O17. E-Service  คลิก (ลิงค์ : http://udoncity.go.th/public4/content/e-service)

 


     แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/แผนการใช้จ่ายเงินรวม-ประจำปีงบประมาณ-พศ-๒๕๖๔-2)

          O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2564-รอบ-6-เดือน)

          O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/รายงานการเงิน-สำหรับปีสิ้นสุดวันที่-30-กันยายน-2563)

 

 

     การซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/แผนปฏิบัติการจัดซืัอจัดจ้าง-0)

          O22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)

          O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

          O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

 

 

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-0)

          O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-0)

          O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-0)

          O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล-ประจำปี-2563)

 


     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
          O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-2)

          O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-0)

          O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2564)

 

 

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน-เทศบาลนครอุดรธานี)

          O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)

 


     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/การแสดงเจตจำนงสุจริต-เสริมสร้างคุณธรรม-และความโปร่งใส่ในการบริหารงาน)

          O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร)

 

 

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
          O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี)

          O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

 

 

     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร)

 

 

     แผนป้องกันการทุจริต
          O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลนครอุดรธานีพศ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

          O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-พศ2564-รอบ-6-เดือน-1)

          O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/content/รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต-เทศบาลนครอุดรธานี-ประจำปีงบประมาณ-2563)

 


     มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
          O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน)

          O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  คลิก (ลิงค์ : http://www.udoncity.go.th/public4/category-ข้อมูลสำหรับประชาชน/การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน)

 


 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 1,968