กิจการดังต่อไปนี้ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์

1. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านเครือขายอินเทอร์เน็ต

2. การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) เฉพาะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น

3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)

4. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านเครือขายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace)

 

จำนวนผู้เข้าชม: 220