เกี่ยวกับพานิชยกิจ

  เกี่ยวกับพานิชยกิจ

  คำตอบ: 

  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์กําหนดให้การ ประกอบพาณิชยกิจโรงรับจํานํา ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนั้น การรับจํานําอื่นๆ จึงไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

   

  คำตอบ: 

  กิจการดังต่อไปนี้ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์

  1. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านเครือขายอินเทอร์เน็ต

  2. การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) เฉพาะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น

  3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)

  4. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านเครือขายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace)

   

  คำตอบ: 

  ถือเป็นหลักแหล่งถาวรต้องจดทะเบียนพาณิชย์ทั้งนี้ ต้องระบุสถานที่ในการจดทะเบียนให้ชัดเจน

   

  คำตอบ: 

  หาบเร่ แผงลอย ไม่อยู่ภายใต้บทบังคับของ พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 ตามมาตรา 7 จึงไม่ต้องจด ทะเบียนพาณิชย์

   

  คำตอบ: 

  การรับเหมาก่อสร้างเป็นงานรับจ้างทําของกฏหมาย ยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากผู้ประกอบ พาณิชยกิจขายวัสดุก่อสร้างด้วย ก็ให้จดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะการขายวัสดุก่อสร้างได้ จะจดทะเบียนในลักษณะ เป็นพาณิชยกิจพ่วง คือ ขายวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างไม่ได้

   

  คำตอบ: 

  การรับจองตั๋วเครื่องบินและการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ถือเป็นธุรกิจบริการ ไม่ถือเป็นพาณิชยกิจที่ต้องจด ทะเบียนพาณิชย์

   

  คำตอบ: 

  งานบริการและงานรับจ้าง ประกาศกระทรวง พาณิชย์มิได้กําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์