2 มีนาคม 2566    721

การปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

การปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

                    เทศบาลนครอุดรธานีมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตลอดจนการจัดบริการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลด้านสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม      ของประชาชนตามครรลองประชาธิปไตย การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต        ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป และการดูแลให้สถานะแก่บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีการบริหารจัดการ     ด้านการเงินการคลังด้วยตนเองเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ด้วยภารกิจดังกล่าวข้างต้น เทศบาลจึงต้องมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการบริการสาธารณะให้กับประชาชน ซึ่งกระบวนการ ขึ้นตอนในดำเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน พนักงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น สำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานี จึงจัดกิจกรรมการปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและตระหนักให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนตนและเอื้อประโยชน์เพื่อพวกพ้อง และให้ความสำคัญในการนำคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการดำรงตน การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมมีเหตุผล ดำรงตนอย่างพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร เทศบาลนครอุดรธานี จึงจัดกิจกรรม “การปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”   โดยให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่จากทุกสำนัก/กอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันเข้าแถวเพื่อปฏิญาณตน พร้อมทั้ง รับฟังแนวนโยบายการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตจากผู้บังคับบัญชาในทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีโดยการกล่าวคำปฏิญาณตน ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยคำกล่าวว่า

                   ข้อ 1. ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกประการ

                   ข้อ 2.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ของท้องถิ่น ของชาติ

นายอาทิตย์  นามบุตร  ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีร่วมปฏิญาณตนพร้อมกับพนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต


ไฟล์ภาพImage

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 329
เดือนนี้ 13029
ทั้งหมด 4600636

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved

slot88 slot maxwin slot gacor scatter hitam
slot demo slot gacor slot pulsa scatter hitam