23 มกราคม 2567    207

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด

           ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

           ประจำปี พ.ศ. 2567

        ----------------------------------------------------

                   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 30 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมวด 4 การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 30 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

                   เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4) ภายในเขตตำบลหมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว หากปรากฎว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ภายใน 60 วัน ณ กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ชั้น G อาคารพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ เพื่อเทศบาลนครอุดรธานีจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                            ประกาศ  ณ  วันที่  23  มกราคม พ.ศ. 2567

                                                              นายธนาดร พุทธรักษ์
                                                        นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 929
เดือนนี้ 12397
ทั้งหมด 4583464

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved