4 มกราคม 2567    108

ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2568

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำปี พ.ศ. 2568

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27, 28 และ 29 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยเจ้าพนักงานสำรวจจะดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลนคอุดรธานี ตำบาลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. หรือในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง ซึ่งจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2568

จึงประกาศมาเพื่อให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีทราบโดยทั่วกัน และโปรดแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิกิยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี หรือโทรศัพท์/โทรสาร 0 4224 0247

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 908
เดือนนี้ 12376
ทั้งหมด 4583443

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved