17 มกราคม 2566    2024

หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลนครอุดรธานี


 

 
                 
 
 


 

ชื่อ-นามสกุล: นายอาทิตย์ นามบุตร
ตำแหน่ง: ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
โทรศัพท์: 042 325176-85 ต่อ 3107
มือถือ: 081872 3372

 

 
 
ชื่อ-นามสกุล: นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล
ตำแหน่ง: รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
โทรศัพท์: 042 325176-85 ต่อ 3119
มือถือ: 0981153819

ชื่อ-นามสกุล: นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย
ตำแหน่ง: รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
โทรศัพท์: 042 -325176-85 ต่อ 3109
มือถือ: 08 9842 2537
ชื่อ-นามสกุล: นายประภาส บุตรอุดม
ตำแหน่ง: รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
โทรศัพท์: 042 325176-85 ต่อ 3112
มือถือ: 090885 9621
 
 
ชื่อ-นามสกุล: นางกนกอร ไชยมูล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
โทรศัพท์: 042 325176-85 ต่อ 7101
มือถือ: 08 1965 523
ชื่อ-นามสกุล: นายสุกฤต สายจันทคาม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักคลัง
โทรศัพท์: 042 325176-85 ต่อ 2102
มือถือ: 081872 0559

ชื่อ-นามสกุล: นายดาวเรือง หากันได้
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักช่าง
โทรศัพท์: 042 325176-85 ต่อ 6200
มือถือ: 089709 8555

 
 
ชื่อ-นามสกุล: นางจุราภัส รูปดี
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์: 042 -325176-85 ต่อ 1400
มือถือ: -
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์: 042 325176-85 ต่อ 4200
มือถือ: 081871 4254

ชื่อ-นามสกุล: นางสมุทร ฤกษาภิรมย์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์: 042 325176-85 ต่อ 1700
มือถือ: 081369 2419

 
       
 
ชื่อ-นามสกุล: นายมณเทียร ทองรัตน์
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์: 042 325176-85 ต่อ 4109
ชื่อ-นามสกุล: นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองการแพทย์
โทรศัพท์: 042 242647-48
มือถือ: 083606 4513
ชื่อ-นามสกุล: นายณัฏฐกิตติ์ สิงห์คะนอง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์: 042 325176-85 ต่อ 1800
มือถือ: 0803591997
 
   
ชื่อ-นามสกุล: นางหทัยรัตน์ แสนธิ
ตำแหน่ง: รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โทรศัพท์: 042 325176-85 ต่อ 1607
ชื่อ-นามสกุล: นางวิเรียม พิคะวัฒน์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
มือถือ: 0885713939
   
       
       
       
Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 116
เดือนนี้ 2532
ทั้งหมด 4528780

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved