7 มีนาคม 2566    187

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี

35-คู่มือสำหรับประชาชน การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร คลิก
36-คู่มือสำหรับประชาชน การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร คลิก
37-คู่มือสำหรับประชาชน การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง คลิก
38-คู่มือสำหรับประชาชน การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย คลิก
39-คู่มือสำหรับประชาชน การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคล คลิก
40-คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัว คลิก
41-คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่ คลิก
42-คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ คลิก
43-คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะ คลิก
44-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก คลิก
45-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย คลิก
46-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย คลิก
47-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย คลิก
48-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน คลิก
49-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น คลิก
50-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย คลิก
51-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย คลิก
52-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพ คลิก
53-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อ คลิก
54-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปี คลิก
55-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุด คลิก
56-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ คลิก
57-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย คลิก
58-คู่มือสำหรับประชาชน การขอเลขที่บ้าน คลิก
59-คู่มือสำหรับประชาชน การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว คลิก
60-คู่มือสำหรับประชาชน การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201 คลิก
64-คู่มือสำหรับประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน คลิก
65-คู่มือสำหรับประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน คลิก
66-คู่มือสำหรับประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน คลิก
67-คู่มือสำหรับประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน คลิก
69-คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน คลิก
70-คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย คลิก
71-คู่มือสำหรับประชาชน การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร คลิก
72-คู่มือสำหรับประชาชน การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร คลิก
73-คู่มือสำหรับประชาชน การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล คลิก
80-คู่มือสำหรับประชาชน การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง คลิก
81-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ คลิก
82-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผัน คลิก
83-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาต คลิก
84-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทาง คลิก
85-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด คลิก 
86-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทย คลิก
87-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ คลิก
88-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัว คลิก
89-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ คลิก
90-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ คลิก
91-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ คลิก
92-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 คลิก
93-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย คลิก
94-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อ คลิก
95-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย คลิก
96-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู คลิก
97-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย คลิก
98-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น คลิก
99-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน คลิก
100-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด คลิก
101-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ คลิก
102-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด คลิก
103-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น คลิก
104-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน คลิก
106-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร คลิก
107-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรค คลิก
108-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น คลิก
109-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการตายเกินกำหนด คลิก
110-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น คลิก
111-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ คลิก
112-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม คลิก
113-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายเข้า คลิก
114-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายเข้า คลิก
115-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ คลิก
116-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายปลายทาง คลิก
117-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก คลิก
118-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง คลิก
119-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย คลิก
120-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน คลิก
160-คู่มือสำหรับประชาชน การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชน คลิก
166-คู่มือสำหรับประชาชน การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป คลิก
172-คู่มือสำหรับประชาชน การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว คลิก
175-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก คลิก
182-คู่มือสำหรับประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน คลิก
183-คู่มือสำหรับประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน คลิก
Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 919
เดือนนี้ 12387
ทั้งหมด 4583454

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved