20 มิถุนายน 2567    65

ปฐมบท Learning City นครอุดรธานี เมืองที่เติบโตบนรากเหง้า ไทยพุทธ มุสลิม ลาว จีน เวียดนาม ครบรอบ 1 ปี

ปฐมบท Learning City นครอุดรธานี 🚌🧡
เมืองที่เติบโตบนรากเหง้า ไทยพุทธ มุสลิม ลาว จีน เวียดนาม
ครบรอบ 1 ปี หลังจากที่ เทศบาลนครอุดรธานี ประกาศเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนตัวแบบเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ล่าสุดภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้เทศบาลนครอุดรธานี ได้ร่วมเสวนาการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนตัวแบบเมืองแห่งการเรียนรู้
โดย รองตู่-นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี กล่าวว่า เทศบาลนครอุดรธานี ได้ร่วมกับ กสศ. และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานีในการขับเคลื่อนตัวแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครอุดรธานี เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาจากทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีเขตแดนกับประเทศเวียดนามและประเทศลาวทำให้เมืองเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ ดังนั้น แนวคิดเรื่องการพัฒนาเมือง จะต้องเป็นไปอย่างมีทิศทาง ที่สำคัญคือไม่กลืนกินรากเหง้าของตัวเอง
จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองที่มีความเป็นพหุทางวัฒนธรรม ที่ประกอบไปด้วยคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม คนไทยพุทธ คนไทยมุสลิม ซึ่งที่ผ่านมาคนไทยเหล่านี้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแม้จะมีวิถีวัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกต่างกัน เรามองว่าสิ่งนี้ คือ ทุนที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี การพัฒนาเมืองจะต้องเติบโตไปพร้อมๆ กับการคงไว้ซึ่งรากเหง้าของผู้คน เทศบาลนครอุดรธานี จึงกำหนดเป้าหมายของการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ที่มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม เรามีแหล่งเรียนรู้มากมายทั้งวิถีวัฒนธรรมแบบไทย ไทย-จีน เวียดนาม ประวัติศาสตร์ของเมือง รวมถึงอุทยานการเรียนรู้ TK Park โดยเทศบาลนครอุดรธานี จะทำหน้าที่เอื้ออำนวยให้การเรียนรู้ต่างๆ มีความสะดวก สบาย ปลอดภัย หนึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เทศบาลนครอุดรธานี ลุกขึ้นมาส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ไม่ใช่สถานศึกษา แต่เป็นการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย โดยไม่ละทิ้งวัฒนธรรมที่หลากหลาย
การส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าว จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของผู้คน ลดความเหลื่อมล้ำของเชื้อชาติ ส่วนในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ ทางเดินเท้า และแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนในย่านต่างๆ นั้นเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เมื่อเกิดตลาดไทย จีน เวียดนาม ทำให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถนำสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์มาขายสร้างรายได้ ซึ่งในอนาคตอันใกล้เทศบาลนครอุดรธานีกำลังจะผลักดันให้เกิดถนนอาหารฮาลาล เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนไทยมุสลิมในจังหวัดได้เผยแพร่วัฒนธรรมอาหาร และสร้างเศรษฐกิจไปพร้อมๆกัน


ไฟล์ภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 457
เดือนนี้ 11201
ทั้งหมด 4620795

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved