24 มกราคม 2566    528

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานท้องถิ่น

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) (คลิก)
2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) (คลิก)
2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) (คลิก)
2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) (คลิก)
2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) (คลิก)
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง) (คลิก)
2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง) (คลิก)
2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) (คลิก)
2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง) (คลิก)
2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) (คลิก)
3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) (คลิก)
3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) (คลิก)
3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) (คลิก)
3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) (คลิก)
3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) (คลิก)
3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) (คลิก)
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3701 วิศวกรโยธา (คลิก)
3702 สถาปนิก (คลิก)
3703 นักผังเมือง (คลิก)
3704 วิศวกรเครื่องกล (คลิก)
3705 วิศวกรไฟฟ้า (คลิก) 
3706 วิศวกรสุขาภิบาล (คลิก)
3707 นักจัดการงานช่าง (คลิก)
3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) (คลิก)
3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) (คลิก)
3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) (คลิก)
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) (คลิก)
4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (คลิก)
4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (คลิก)
4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (คลิก)
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คลิก)
4202 เจ้าพนักงานการคลัง (คลิก)
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (คลิก)
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คลิก)
4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (คลิก)
4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (คลิก)
4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (คลิก)
4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (คลิก)
4403 จพง.สัตวบาล (คลิก)
4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (คลิก)
4501 จพง.วิทยาศาสตร์ (คลิก)
4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน (คลิก)
4602 พยาบาลเทคนิค (คลิก)
4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู (คลิก)
4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (คลิก)
4605 โภชนาการ (คลิก)
4606 จพง.รังสีการแพทย์ (คลิก)
4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ (คลิก)
4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (คลิก)
4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (คลิก)
4610 สัตวแพทย์ (คลิก)
4701 นายช่างโยธา (คลิก)
4702 นายช่างเขียนแบบ (คลิก)
4703 นายช่างสำรวจ (คลิก)
4704 นายช่างผังเมือง (คลิก)
4705 นายช่างเครื่องกล (คลิก)
4706 นายช่างไฟฟ้า (คลิก)
4707 เจ้าพนักงานประปา (คลิก)
4708 นายช่างศิลป์ (คลิก)
4709 นายช่างภาพ (คลิก)
4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (คลิก)
4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) (คลิก)
4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (คลิก)
4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (คลิก)
4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) (คลิก)
Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 317
เดือนนี้ 13017
ทั้งหมด 4600624

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved

slot88 slot maxwin slot gacor scatter hitam
slot demo slot gacor slot pulsa scatter hitam