หน่วยงานในสังกัด

  หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
  1. สำนักปลัดเทศบาล 
  2. สำนักการคลัง 
  3. สำนักการช่าง 
  4. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  5. กองวิชาการและแผนงาน 
  6. สำนักการศึกษา 
  7. กองสวัสดิการสังคม 
  8. กองการแพทย์ 
  9. กองทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน 
  10. กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  There is currently no content classified with this term.