ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล ทะเบียน ขจ- ๖๔๙ อด (๐๐๑-๖๔-๐๐๒๔) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, August 10, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 36