ขั้นตอนฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

06/16/2020

 

ขั้นตอนการนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บภาษี  

ขั้นตอนการนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บภาษีโดยระบบเอกสาร และ ระบบคอมพิวเตอร์  

จำนวนผู้เข้าชม: 122