คำถามคำตอบ (FAQ)

  คำตอบ: 

  ใบสูติบัตร หรือ ใบมรณบัตร เป็นเอกสารสำคัญ ต้นฉบับออกให้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

                 ดังนั้น  หากทำสูญหาย สามารถขอคัดและรับรองสำเนาได้  ดังนี้

                        (1)  สูติบัตร /มรณบัตร  รุ่นก่อนปี พ.ศ.2540  (ระบบเขียน และ พิมพ์)

                             ให้ยื่นคำร้องขอคัดได้ที่สำนักทะเบียนที่ออกสูติบัตร /มรณบัตรให้

                               หากค้นสำเนาพบ   นายทะเบียนจะดำเนินถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาให้

                        (2)  สูติบัตร /มรณบัตร  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540  เป็นต้นมา ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

                              สามารถยื่นคำร้องขอคัดรับรองได้ที่สำนักทะเบียนทุกแห่ง

                               หากค้นพบ   นายทะเบียนคัดและรับรองตามแบบพิมพ์ ให้

   

  คำตอบ: 

  กรณีบุคคลที่ไม่ปรากฏวันเกิด หรือเดือนเกิด ในทะเบียนบ้าน แต่ประสงค์จะเพิ่มวันเกิด

                 หรือเดือนเกิด  ในทะเบียนบ้าน  ให้นำเอกสาร  หลักฐาน ซึ่งทางราชการออกให้  ซึ่ง

                 ปรากฏวัน เดือน ปี เกิด ที่แน่นอน  ชัดเจน  มาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาขอ

                 แก้ไขรายการได้

                               หากไม่มีเอกสาร หลักฐาน ใด ๆ  มาอ้างอิง  ไม่สามารถแก้ไข   หรือเพิ่มวัน

                 เดือนเกิดในทะเบียนบ้านได้  ให้คงไว้แต่ปีที่ปรากฏเท่านั้น เช่น - - 2480,- ก.พ.2495 

                 เป็นต้น

   

  คำตอบ: 

  กรณีเป็นบุคคลตกหล่น  ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  มีสาเหตุจากหลายกรณี  ซึ่งจะต้อง

        ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน ประวัติส่วนตัว  พยานบุคคล  ซึ่งสามารถพิสูจน์ยืนยันตัว

        บุคคลว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยจริง  จึงจะสามารถดำเนินการเพิ่มชื่อได้  ดังนั้น ผู้ที่

        ประสงค์จะเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านต้องมาติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง  เพื่อเรียก

        สอบสวนพยานเอกสาร  พยานบุคคล และเสนอนายทะเบียนท้องถิ่น หรือ นายทะเบียน

        อำเภอ พิจารณาอนุมัติต่อไป

   

  คำตอบ: 

  ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 มาตรา 18 (1)  กำหนดไว้ว่า

                 คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้าน หรือ บิดา หรือ มารดา แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่

        ที่คนเกิด  ภายใน  15 วัน นับแต่วันเกิด

       กรณีนี้เด็กเกิดที่โรงพยาบาลอุดรธานี  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น

                 เทศบาลนครอุดรธานี   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  จะทำหน้าที่ในฐานะเจ้าบ้าน         

                  อาจมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมาดำเนินการแจ้งการเกิดให้กับเด็กก็ได้

                  หรือบิดา  หรือมารดา  ของเด็ก  นำหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ซึ่งโรงพยาบาลได้

                  ออกให้  มาแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี

                  ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย

  คำตอบ: 

  ไม่ได้   กรณีเช่นนี้  ต้องให้บุคคลที่ประสงค์จะย้ายที่อยู่ นำหลักฐานบัตรประจำตัว

                 ประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ปลายทาง) พร้อมเจ้าบ้านหลังที่ประสงค์จะ

                 ย้ายเข้า ไปติดต่อขอแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น

   

  คำตอบ: 

  ไม่ได้   เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 

                 มาตรา 30  ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง  ดังต่อไปนี้

                 (1)  เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน  ให้แจ้งการย้ายออกภายในสิบห้าวัน

                      นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก 

                 (2)  เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน  ให้แจ้งการย้ายเข้า  ภายในสิบห้าวัน

                       นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน

                       กรณีการย้ายที่อยู่ปลายทาง  คือ การที่บุคคลไปอาศัยอยู่จริงในเขตสำนักทะเบียนอื่น

                 เช่น มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี แต่ไปอาศัยอยู่ ในหลักหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

                 บุคคลนั้นประสงค์จะแจ้งย้ายที่อยู่จากเทศบาลนครอุดรธานี  ไปอยู่ในเขตหลักสี่  กทม.

                  แต่ไม่สะดวกในการเดินทางกลับมาแจ้งย้ายที่เทศบาลนครอุดรธานี  บุคคลนั้นจะต้องไป

                  แสดงตนต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตหลักสี่   กรุงเทพมหานคร

                 พร้อมเจ้าบ้านไปแจ้งยินยอมให้ย้ายเข้า  ขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นการย้ายทางกายภาพ 

                 แสดงได้ว่าได้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่จริง 

   

  คำตอบ: 

  ในการย้ายที่อยู่ในเขตสำนักนักทะเบียนเดียวกัน เจ้าบ้าน หลังที่จะย้ายออก เเละ เจ้าบ้านหลังที่จะย้ายเข้า จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ไปแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อเเจ้งย้ายออก และเเจ้งย้ายเข้า

  โดยนำเล่มทะเบียนบ้าน ทั้งสองเล่มไปแสดงด้วยเพื่อจำหน่ายราชการ "ย้ายออก" เเละเพิ่มรายการย้ายเข้า ในสำเนาทะเบียนบ้าน

  คำตอบ: 

  การดำเนินการใด ๆ ทางทะเบียนราษฎร ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าบ้านให้ดำเนินการ หากสามารถมาดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้

  คำตอบ: 

           ปัจจุบันสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี สามารถให้บริการได้เฉพาะงานทะเบียนราษฎร ซึ่งประกอบด้วย
  การรับแจ้งเกิด, การรับแจ้งตาย, การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของประชาชน ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และงานบัตรประจำตัวประชาชน
           ส่วนการให้บริการงานทะเบียนอื่น เช่น ทะเบียนสมรส, ทะเบียนชื่อ-สกุล, ทะเบียนครอบครัว, ทะเบียนอาวุธปืน, ทะเบียนมูลนิธิ, พินัยกรรม, บุตรบุญธรรม ประชาชนยังต้องไปติดต่อราชการที่ ที่ว่าการอำเภอ เช่นเดิม

  คำตอบ: 

  วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เปิดให้บริการตามปกติ
  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เปิดให้บริการเฉพาะที่ ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 บริเวณสนามกีฬาเวสสุวัณ

  Pages