คำถามคำตอบ (FAQ)

  คำตอบ: 

  การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก  มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องพิสูจน์

                   และยืนยันตัวบุคคลที่แน่นอน  เนื่องจากบุคคลที่ขอทำบัตรนั้นไม่มีรายการภาพใบหน้า

         ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ  จึงต้องใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ และชัดเจน

         ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน  เพื่อป้องกันการนำเอกสารหลักฐานของบุคคลอื่น

         มาแสดงตัวขอทำบัตรประจำตัวประชาชน  ดังนั้น  หากบุคคลใดมีเอกสาร หลักฐาน ที่มี

         ภาพใบหน้าปรากฏ  เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน,  หนังสือเดินทาง (Passport) ให้

         นำมาแสดงเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่  จะทำให้สะดวกและรวดเร็วต่อการพิจารณา

         อนุมัติ/ อนุญาต  โดยให้บิดา หรือ มารดา หรือ เจ้าบ้าน มายืนยันรับรองด้วย

   

  คำตอบ: 

  ไม่ได้  การขอทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก  เริ่มทำเมื่ออายุ  7 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

                  ดังนั้น  กรณีนี้  ต้องรอให้ครบวันเกิดเด็กจึงจะสามารถมายื่นคำร้องขอทำบัตรได้

   

  คำตอบ: 

  การทำบัตรประจำตัวประชาชนของพระ  กรณีนี้   ให้พระยื่นคำร้องขอแจ้งย้ายที่อยู่ของ

                 ตนเองจากบ้านเลขที่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  แล้วให้ถือใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6)

                  ไปแจ้งย้ายเข้าที่สำนักทะเบียนที่วัด ก. จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่  แล้วยื่นคำร้องขอแก้ไข

                  คำนำหน้านามจาก “นาย” เป็น “พระ”  แล้วจึงทำบัตรประจำตัวประชาชนต่อไป

   

  คำตอบ: 

  เนื่องจากการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน  สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรได้ทุกสำนัก

                 ทะเบียนทั่วประเทศ  แต่หากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาและตรวจสอบลายนิ้วมือแล้ว

                 ไม่ตรงกับลายนิ้วมือในฐานข้อมูล  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจแนะนำให้กลับมาทำบัตรที่สำนัก

                 ทะเบียนที่ตนเองมีชื่ออยู่ก็ได้

                     ทั้งนี้  เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติของเจ้าหน้าที่

        หากบุคคลใดได้ไปอาศัยอยู่ที่อื่น นอกเขตที่ตนเองมีชื่อในทะเบียน  จำเป็นต้องย้ายที่อยู่

        ไปในเขตที่เราอาศัยอยู่  เพื่อความสะดวกในการให้บริการขั้นพื้นฐาน  เช่น การศึกษา,

        การสาธารณสุข,  การรักษาพยาบาล  ของพื้นที่นั้น ๆ  ด้วย ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการ

        ทะเบียนราษฎร  ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้าย

        ออก  และย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน

   

  คำตอบ: 

  กรณีบุคคลที่เป็นข้าราชการต่าง ๆ  ที่ถือบัตรข้าราชการ  และไม่เคยทำบัตรประจำตัว

                  ประชาชน  หากตรวจพบในฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองแล้ว

                  ไม่พบรายการภาพใบหน้าในฐานข้อมูล  ให้ข้าราชการผู้นั้นยืนคำร้องขอทำบัตรได้ที่

                  สำนักทะเบียนที่ตนเองมีชื่ออยู่ (ตามหนังสือสั่งการสำนักทะเบียนกลาง)

   

  คำตอบ: 

  ไม่ได้   หลังจากยื่นคำร้องขอทำบัตร และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการออกบัตร

        ประจำตัวประชาชนใบใหม่ให้แล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐาน และทำลาย

        เมื่อครบกำหนดต่อไป

   

  คำตอบ: 

  กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย   ปัจจุบันไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ

                  สามารถมาแจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานีได้เลย

   

  คำตอบ: 

  กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย  

                 ให้หาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่มีรูปถ่ายติด และเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้

                  มายืนยันตนเอง  เช่น  ใบอนุญาตขับรถ,  หนังสือเดินทาง (Passport), บัตรข้าราชการ,

                  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.),  บัตรประจำตัวคนพิการ,  บัตรประจำตัวรัฐวิสาหกิจ,

                 หากไม่มีเอกสาร หลักฐานใด ๆ มายืนยันตนเอง  ให้หาพยานบุคคล มารับรอง  ได้แก่

                  บิดา,  มารดา, ข้าราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ญาติพี่น้อง (ที่อาศัยในบ้าน

                 เดียวกัน) มีการงานอาชีพมั่นคง 

                               ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าว  ไม่มีเอกสาร หลักฐานใด ๆ และไม่มีพยานบุคคลมา

         ยืนยันรับรอง  ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก

   

  คำตอบ: 

  สามารถโทรศัพท์สอบถาม  ดังนี้

                     เบอร์โทรศัพท์กลาง  (042) 325176 - 85

  -         งานทะเบียนราษฎร (แจ้งเกิด, แจ้งตาย, ย้ายที่อยู่)    ต่อ  1015,  1019

  -         งานบัตรประจำตัวประชาชน                                    ต่อ  1006,  1022

  งานสอบสวนด้านการทะเบียนราษฎร และ บัตรฯ ต่อ  1034

   

  Pages