คำถามคำตอบ (FAQ)

  คำตอบ: 

  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์กําหนดให้การ ประกอบพาณิชยกิจโรงรับจํานํา ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนั้น การรับจํานําอื่นๆ จึงไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

   

  คำตอบ: 

  กิจการดังต่อไปนี้ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์

  1. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านเครือขายอินเทอร์เน็ต

  2. การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) เฉพาะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น

  3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)

  4. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านเครือขายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace)

   

  คำตอบ: 

  ถือเป็นหลักแหล่งถาวรต้องจดทะเบียนพาณิชย์ทั้งนี้ ต้องระบุสถานที่ในการจดทะเบียนให้ชัดเจน

   

  คำตอบ: 

  หาบเร่ แผงลอย ไม่อยู่ภายใต้บทบังคับของ พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 ตามมาตรา 7 จึงไม่ต้องจด ทะเบียนพาณิชย์

   

  คำตอบ: 

  การรับเหมาก่อสร้างเป็นงานรับจ้างทําของกฏหมาย ยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากผู้ประกอบ พาณิชยกิจขายวัสดุก่อสร้างด้วย ก็ให้จดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะการขายวัสดุก่อสร้างได้ จะจดทะเบียนในลักษณะ เป็นพาณิชยกิจพ่วง คือ ขายวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างไม่ได้

   

  คำตอบ: 

  การรับจองตั๋วเครื่องบินและการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ถือเป็นธุรกิจบริการ ไม่ถือเป็นพาณิชยกิจที่ต้องจด ทะเบียนพาณิชย์

   

  คำตอบ: 

  งานบริการและงานรับจ้าง ประกาศกระทรวง พาณิชย์มิได้กําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

   

  คำตอบ: 

  ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้ 
                    (1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
                    (2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
                 ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย

   

  คำตอบ: 

             1. การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในที่สาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น 
             2. อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย หรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ 
               (1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร 
               (2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ 
               (3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร 
             3. อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ลำราง หรือลำกระโดง ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
  สำหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
  ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายน้ำ ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถไม่ต้องร่นแนวอาคาร

   

  คำตอบ: 

  เอกสารที่ใช้หลักๆ คือ

             - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด

            - สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด

        - สำเนาโฉนดที่ดินถ่ายเท่าต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด

        - แบบแปลน ผังบริเวณ จำนวน 1 ชุด

  แต่ถ้าอาคารที่ขออนุญาตเป็น 2 ชั้น ขึ้นไปต้องมีรายการคำนวณพร้อมหนังสือรับรองและสำเนาใบ ก.ว.              

  ของวิศวกรผู้คำนวณ และหากอาคารที่ขออนุญาตมีพื้นที่เกิน 150 ตารางเมตร ต้องมีสถาปนิกรับรองออกแบบและควบคุมงาน

   

  Pages