คำถามคำตอบ (FAQ)

  คำตอบ: 

  กฎหมายไม่ได้กําหนดจํานวนพยานในการทําหนังสือ มอบอํานาจ

   

  คำตอบ: 

  ได้โดยให้จัดทําหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นดําเนิน การแทน และปิดอากรแสตมป์จํานวน 10 บาท

   

  คำตอบ: 

  ใช้สําหรับร้องขอให้นายทะเบียนแก้ไขในเรื่องอื่นๆ    ที่ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น การเปลี่ยนคํา นําหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือกรณี ที่ทางราชการเปลี่ยนชื่อถนน หรือแบ่งเขตการปกครองใหม่ โดยผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่ได้ย้ายสํานักงาน หรือการเปลี่ยนสัญชาติโดยได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว

   

  คำตอบ: 

  หมายถึงเวลาทําการของสถานประกอบการนั้นตั้งแต่เวลา เปิดร้านจนถึงเวลาปิดร้าน

   

  คำตอบ: 

  แจ้งให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ไปดําเนินการจดทะเบียน พาณิชย์ภายใน 30 วัน หากไม่ดําเนินการ สามารถดําเนินคดี ตามกฎหมายได้โดยให้รวบรวมหลักฐานแล้วแจ้งกรมพัฒนา ธุรกิจการค้าดําเนินการต่อไป

   

  คำตอบ: 

  หากมีเหตุอันควรสงสัยก็สามารถขอออกตรวจสถาน ประกอบการก่อนได้โดยอาศัยอํานาจตาม .พ.ร.บ. ทะเบียน พาณิชย์มาตรา 17

   

  คำตอบ: 

  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ดังนี้

  1. เข้าไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผู้ประกอบพาณิชย กิจในระหว่างเวลาทํางานได้ (พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์มาตรา 17)

  2. ให้ตรวจดูหรือคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์เมื่อมีผู้ร้องขอและได้เสียค่าธรรมเนียม ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง

  (พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ มาตรา 18)

  นายทะเบียนพาณิชย์มีอํานาจหน้าที่ดังนี้

  1. รับจดทะเบียนพาณิชย์และออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้แก่ผู้ ขอจดทะเบียน (พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์มาตรา 14)

  2. ออกคําสั่งเรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจสอบสวนข้อความ อันเกี่ยวกับการจดทะเบียน

  3. เข้าไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผู้ประกอบ พาณิชยกิจในระหว่างเวลาทํางานได้

  (พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์มาตรา 17)

  คำตอบ: 

  การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่สามารถ ดําเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ได้เลย โดยไม่ต้องเลิกประกอบพาณิชยกิจเดิม

   

  คำตอบ: 

  แนวทางปฏิบัติให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจจัดแบ่งพื้นที่ ของแต่ละร้านให้เป็นสัดส่วนชัดเจนและปิดป้ายในแต่ละส่วนที่เป็นร้านค้า ก็สามารถขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้

   

  Pages