คำถามคำตอบ (FAQ)

  คำตอบ: 

  หากไม่ยื่นจดทะเบียนเลิกภายใน 30 วัน ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับต่อเนื่องอีกไม่เกินวันละ 100 บาท ตามมาตรา 19 จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

   

  คำตอบ: 

  การจดทะเบียนพาณิชยกิจถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล ไม่สามารถโอนกิจการให้บุคคลอื่นได้ หากประสงค์จะโอน กิจการ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจรายเดิมยื่นจดทะเบียน เลิกก่อน แล้วให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจรายใหม่จดทะเบียน ตั้งใหม่ โดยใหระบุไว้ในข้อ 9 ในคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ว่ารับโอนกิจการนี้จาก “ระบุชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจรายเดิม” ทั้งนี้จะยื่นจดทะเบียนพร้อมกันในวันเดียวกันก็ได้แต่ให้ยื่นทะเบียนเลิกก่อนแล้วจึงจดทะเบียนตั้งใหม่

   

  คำตอบ: 

  1. นายทะเบียนพาณิชย์จะต้องดําเนินการสืบค้นแฟ้ม ทะเบียนหรือต้นขั้วใบทะเบียนพาณิชย์เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้จด ทะเบียนพาณิชย์ไว้และบันทึกถ้อยคําของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ในคําร้องไว้เป็นหลักฐาน

  2. ดําเนินการพิจารณาจดทะเบียนเลิก

   

  คำตอบ: 

  การจดทะเบียนพาณิชยกิจถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล ไม่สามารถโอนกิจการให้บุคคลอื่นได้ หากประสงค์จะโอน กิจการ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจรายเดิมยื่นจดทะเบียน เลิกก่อน แล้วให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจรายใหม่จดทะเบียน ตั้งใหม่ โดยให้ระบุไว้ในข้อ 9 ในคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ว่ารับโอนกิจการนี้จาก “ระบุชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจรายเดิม” ทั้งนี้จะยื่นจดทะเบียนพร้อมกันในวันเดียวกันก็ได้แต่ให้ยื่นจด ทะเบียนเลิกก่อนแล้วจึงจดทะเบียนตั้งใหม่

   

  คำตอบ: 

  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจขอให้นายทะเบียนพาณิชย์ ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์โดยใช้แบบบริการข้อมูลธุรกิจ และไม่ต้องแนบใบแจ้งความ แต่ให้นายทะเบียนบันทึกถ้อยคํา ไว้ในคําร้องไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากนายทะเบียนพาณิชย์เป็น พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถรับแจ้งกรณีใบทะเบียนพาณิชย์หาย ได้

   

  คำตอบ: 

  ใบทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลาหมดอายุ กล่าวคือ ใบทะเบียนพาณิชย์ใช้ได้จนกว่า   ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะเลิกประกอบกิจการ

   

  คำตอบ: 

  ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 มาตรา 18 ได้ให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์

   

  คำตอบ: 

  ประชาชนทั่วไปสามารถขอตรวจและคัดสําเนาเอกสาร เกี่ยวกับเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ได้เมื่อได้เสีย ค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้กฎกระทรวงโดยไม่ต้องได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของกิจการก่อน อัตราค่าธรรมเนียมในการตรวจ รายละ 20 บาท อัตราค่าธรรมเนียมในการรับรองสําเนาเอกสาร ชุดละ 30 บาท (1 คําขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ คิดเป็น 1 ชุด )

  (พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ 2499 มาตรา 18)

   

  คำตอบ: 

  1. กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต้องประทับตรา

  2. กรณีเป็นบริษัทจํากัด หากกําหนดว่าการลง ลายมือชื่อ กรรมการต้องประทับ ก็ให้ประทับตราบริษัทด้วย

   

  Pages