คำถามคำตอบ (FAQ)

  คำตอบ: 

  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี เทศบาลนครอุดรธานีได้เปิดช่องทางการชำระภาษีไว้หลายวิธี ดังนี้

            1. ชำระด้วยตนเอง

            2. ชำระทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการสำนักการคลัง จ่าหน้าซองถึง เทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

            3. ชำระโดยส่งเช็คทางไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนาม เทศบาลนครอุดรธานี จ่าหน้าซองถึง เทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

            4. ชำระโดยการโอนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหมากแข้ง ชื่อบัญชี เทศบาลนครอุดรธานี ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 450-0-49917-2 โอนเสร็จแล้วให้ส่งแฟกซ์ใบโอนเงินหรือโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บภาษี หมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์ 042-224154

            5. ชำระโดยบัตรเครดิตผ่านเครื่อง EDC

   

  คำตอบ: 

  หลักเกณฑ์การผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีดังนี้

            1. ยื่นแบบเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภายใน เดือนกุมภาพันธ์

            2. ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งแต่ 9,000 บาท ขึ้นไป

            3. ผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่าๆกัน

            4. งวดแรกภายใน 30 วันนับจากวันที่รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี งวดต่อไปชำระภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระในงวดก่อน

            5. หากผู้รับประเมินไม่ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนดเวลาให้หมดสิทธิ์ที่จะขอผ่อนชำระค่าภาษีสำหรับงวดที่ไม่ได้ชำระ

   

  คำตอบ: 

  ก่อนอื่นขอแจ้งหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีป้าย ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

            1. ระยะเวลาติดตั้งป้าย ติดตั้งป้ายใหม่คำนวณตมระยะเวลาติดตั้ง งวดละ 3 เดือน

            งวดที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม          คำนวณค่าภาษี            100 %

            งวดที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน         คำนวณค่าภาษี               75 %

            งวดที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน       คำนวณค่าภาษี               50 %

            งวดที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม           คำนวณค่าภาษี               25 %

            2. ขนาดของป้าย

            3. จำนวนป้าย

            อัตราภาษีป้าย แยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

            ป้ายประเภท 1 เป็นป้ายที่มีอักษรไทยล้วน อัตราภาษี 3 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร

            ป้ายประเภท 2 เป็นป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศและปนกับรูปภาพหรือเครื่องหมายอื่น อัตราภาษี 20 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร

            ป้ายประเภทที่ 3 (ก)เป็นป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่                                    (ข)เป็นป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ไต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ อัตราภาษี 40 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร

            ตัวอย่าง ป้ายติดตั้งวันที่ 6 เมษายน 2561 ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร เป็นป้ายประเภท 2 จำนวน 1 ป้าย อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ อัตราภาษี 20 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร

            ค่าภาษี  = 200 X 400 ตารางเซนติเมตร

                             500

                     = 160 X 20

                     = 3,200 บาท / ปี

  ป้ายติดตั้งงวดที่ 2 = ค่าภาษี 3,200 X 75 %

                       =2,400 บาท

   

  คำตอบ: 

  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินคำนวณจากค่าเช่าของปีที่ผ่านมาทั้งปีคูณด้วยอัตราภาษี 12.5% จะได้เป็นค่าภาษี สาเหตุที่ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก

            1. ระยะเวลาให้เช่าของปีที่แล้วกับปีนี้ไม่เท่ากัน ปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ให้เช่า เริ่ม เดือน พฤษภาคม  การคำนวณค่าภาษีนับตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ธันวาคน รวม 8 เดือน แต่ปีนี้นับเริ่มตั้งแต่        เดือน มกราคม ถึง เดือน ธันวาคม รวม 12 เดือน ระยะเวลาให้เช่ามากกว่าปีที่แล้ว จึงทำให้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน สูงขึ้น

            2. ได้แจ้งทรัพย์สินไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ห้องว่าง/บ้านว่าง) หรือไม่ เพราะการแจ้งทรัพย์สินไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะนำมาประการคำนวณการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในแต่ละปีการแจ้งทรัพย์สินไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่เท่ากัน จึงทำให้ค่าภาษีแตกต่างกัน

   

  คำตอบ: 

  ขอทราบชื่อผู้เสียภาษี ตรวจสอบข้อมูลในระบบ Ltax 3000 ประเมินภาษีและแจ้งยอดค่าภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบ หากผู้เสียภาษีมีรายการแจ้งทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (แจ้งบ้านว่าง/ห้องว่าง) หรือมีทรัพย์สินหลายรายการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ จะขอเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียภาษีเพื่อคิดต่อกลับ   และแจ้งยอดค่าภาษี ต่อไป

   

  คำตอบ: 

            1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบเสียภาษีภายใน เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

            2. ภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบเสียภาษีภายใน เดือน มกราคม (ปีแรกของรอบ 4 ปี) ปัจจุบัน รอบนี้        ปี 2561 – 2564 ดังนั้นผู้เสียภาษีจะต้องยื่นแบบเสียภาษีใน เดือน มกราคม 2561 ชำระภาษี ประจำปี2562 – 2564 ภายในเดือนเมษายน

            3. ภาษีป้ายยื่นแบบเสียภาษีภายใน เดือน มีนาคม ของทุกปี

   

  คำตอบ: 

  ๑. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่ การแบ่งแยกที่ดิน ออกโฉนด รวมแปลงที่ดิน การโอนกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวภายใน ๓๐ วันนับแต่ วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือนับตั้งแต่วันที่มีจำนวนเนื้อที่ดินขึ้นใหม่หรือนับแต่วันที่จำนวนเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงไป โดยเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องฯ ดังนี้

           -  สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน/สำเนาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

           -  สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

           -  สำเนาหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน

  ๒. กรณีที่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น การก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร/การเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้าน/การได้เลขเลขหมายประจำบ้านใหม่/การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง/การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร เจ้าของทรัพย์สินต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบคำร้องดังนี้       

           -  สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

           -  สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร

           -  สำเนาหนังสือสัญญาเช่าโรงเรือนหรือสิ่งของปลูกสร้าง

           -  สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์/ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า/เลิกประกอบกิจการค้า

  ๓. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับป้าย เช่น การติดตั้งป้ายใหม่/รื้อถอนป้าย/โอนป้าย/การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขป้ายใหม่

           -  กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายใหม่ให้แจ้งภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีป้ายอันที่ต้องเสียภาษี หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิม

           -  กรณีโอนป้าย ให้แจ้งรับโอนป้าย ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับโอนป้ายโดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบคำร้องดังนี้

           -  ใบอนุญาตติดตั้งป้าย ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒

           -  รูปถ่ายพร้อมขนาดของป้ายและข้อความป้าย

           -  สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย

           -  สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์/ใบอนุญาตประกอบการค้า

  การเปลี่ยนแปลงทั้ง ๓ กรณีดังกล่าว เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถยื่นคำร้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินฯ ได้ที่งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน ชั้น G อาคารเทศบาล และศูนย์บริการแห่งที่ ๒ สนามกีฬาเวสุวัณตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โทร. ๐๔๒-๒๔๐๒๔๗ 

   
  คำตอบ: 

  การขอคัดสำเนาทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) จัดเก็บตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ กระดาษ F๑๔ หน้าละ ๖.๕๐ บาท และกระดาษขนาด A๔ หน้าละ ๔ บาท

   

  คำตอบ: 

  ให้เจ้าของทรัพย์สินทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้มาติดต่อเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินการแทน และติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานซึ่งประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และสำเนาเอกสารที่ดิน/สำเนาทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

   

  คำตอบ: 

  เจ้าของทรัพย์สินต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และ สำเนา เอกสารสิทธิที่ดิน/สำเนาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยยื่นคำร้องได้ที่งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน ชั้น G อาคารพัชรกิตติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี และศูนย์บริการแห่งที่ ๒ สนามกีฬาเวสุวัณ ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

   

  Pages