LIVE การถ่ายทอดสด การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

 

 

 LIVE การถ่ายทอดสด การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 
โดยมีญัตติสำคัญ ดังนี้ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     +ญัตติที่ 44 จำนวน 1.8 ล้านบาท 
     +ญัตติที่ 53 จำนวน 30 ล้านบาท  
ขอเสนอญัตติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมรถบรรทุกขยะเบอร์ 65
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
     +โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินทางเท้า ถนนเพาะนิยมตัดกับถนนโพศรี (บริเวณบ้านพักคลังจังหวัดอุดรธานี)
     +งบเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานีแห่งที่ 1 
รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
#เทศบาลนครอุดรธานี #การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี #สมาขิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี 
ติดตามข่าวสาร 
 Facebook : 
ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
 Facebook : เทศบาลนครอุดรธานี 
 Line ID : @udoncity
กลุ่ม​ไลน์ Official Account “เทศบาลนครอุดรธานี” 
 
 
 
วันที่เผยแพร่: 
Friday, December 3, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 143