[ Kick Off “การจัดตั้งสภาพลเมืองอุดรธานี” ระดับเมือง ]

 

[ Kick Off “การจัดตั้งสภาพลเมืองอุดรธานี” ระดับเมือง ]
13 มกราคม 2565 ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการประชุมนโยบายเร่งด่วนเรื่อง “การจัดตั้งสภาพลเมืองอุดรธานี” ในระดับเมืองเป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้มีการประชุมในระดับชุมชนไปแล้ว 
 สภาพลเมืองนั้น เป็นแนวคิดตามวิถีประชาธิปไตยที่จะมอบพื้นที่ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองด้วยการเสนอสิ่งที่อยากเห็นหรือยกปัญหาที่ต้องการแก้ไขขึ้นมาพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน ถือเป็นประชาธิปไตยทางตรง ที่จะสามารถรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกชุมชน ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง 
การประชุมการจัดตั้งสภาพลเมืองอุดรธานี ระดับเมือง ในวันที่ 13 มกราคม 2565 นั้นจึงมีผู้ร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วน 
โดยในระดับชุมชน ประกอบไปด้วย 
ประธานชุมชน 
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ตัวแทนผู้สูงอายุ 
ตัวแทนเยาวชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนจากสาขาต่าง ๆ 
ส่วนในระดับเมืองประกอบไปด้วย 
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ประธานสภาอุตสาหกรรม
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 
สถาบันการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 
ตัวแทนจากเครือข่ายอื่น ๆ 
นอกจากนั้นแล้ว การประชุมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สถาพร เริงธรรม อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ร.ศ. บัวพันธ์ พรมพักพิง อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อร่วมเสนอความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการจัดตั้งสภาพลเมืองอุดรธานีต่อไป
 
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, January 20, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 183