TO BE NUMBER ONE COVER DANCE CONTEST 2019

ภาพบรรยากาศสนุก ๆ ของงานประกวด TO BE NUMBER ONE COVER DANCE CONTEST 2019 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ เวทีกลางงานทุ่งศรีเมือง

จำนวนผู้เข้าชม: 261