หลักเกณฑ์การผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีดังนี้

          1. ยื่นแบบเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภายใน เดือนกุมภาพันธ์

          2. ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งแต่ 9,000 บาท ขึ้นไป

          3. ผ่อนชำระได้ 3 งวดๆละเท่าๆกัน

          4. งวดแรกภายใน 30 วันนับจากวันที่รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี งวดต่อไปชำระภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระในงวดก่อน

          5. หากผู้รับประเมินไม่ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนดเวลาให้หมดสิทธิ์ที่จะขอผ่อนชำระค่าภาษีสำหรับงวดที่ไม่ได้ชำระ

 

จำนวนผู้เข้าชม: 217