เนื่องจากการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน  สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรได้ทุกสำนัก

               ทะเบียนทั่วประเทศ  แต่หากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาและตรวจสอบลายนิ้วมือแล้ว

               ไม่ตรงกับลายนิ้วมือในฐานข้อมูล  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจแนะนำให้กลับมาทำบัตรที่สำนัก

               ทะเบียนที่ตนเองมีชื่ออยู่ก็ได้

                   ทั้งนี้  เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติของเจ้าหน้าที่

      หากบุคคลใดได้ไปอาศัยอยู่ที่อื่น นอกเขตที่ตนเองมีชื่อในทะเบียน  จำเป็นต้องย้ายที่อยู่

      ไปในเขตที่เราอาศัยอยู่  เพื่อความสะดวกในการให้บริการขั้นพื้นฐาน  เช่น การศึกษา,

      การสาธารณสุข,  การรักษาพยาบาล  ของพื้นที่นั้น ๆ  ด้วย ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการ

      ทะเบียนราษฎร  ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้าย

      ออก  และย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน

 

จำนวนผู้เข้าชม: 172