ใบสูติบัตร หรือ ใบมรณบัตร เป็นเอกสารสำคัญ ต้นฉบับออกให้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

               ดังนั้น  หากทำสูญหาย สามารถขอคัดและรับรองสำเนาได้  ดังนี้

                      (1)  สูติบัตร /มรณบัตร  รุ่นก่อนปี พ.ศ.2540  (ระบบเขียน และ พิมพ์)

                           ให้ยื่นคำร้องขอคัดได้ที่สำนักทะเบียนที่ออกสูติบัตร /มรณบัตรให้

                             หากค้นสำเนาพบ   นายทะเบียนจะดำเนินถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาให้

                      (2)  สูติบัตร /มรณบัตร  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540  เป็นต้นมา ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

                            สามารถยื่นคำร้องขอคัดรับรองได้ที่สำนักทะเบียนทุกแห่ง

                             หากค้นพบ   นายทะเบียนคัดและรับรองตามแบบพิมพ์ ให้

 

จำนวนผู้เข้าชม: 324