กรณีบุคคลที่ไม่ปรากฏวันเกิด หรือเดือนเกิด ในทะเบียนบ้าน แต่ประสงค์จะเพิ่มวันเกิด

               หรือเดือนเกิด  ในทะเบียนบ้าน  ให้นำเอกสาร  หลักฐาน ซึ่งทางราชการออกให้  ซึ่ง

               ปรากฏวัน เดือน ปี เกิด ที่แน่นอน  ชัดเจน  มาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาขอ

               แก้ไขรายการได้

                             หากไม่มีเอกสาร หลักฐาน ใด ๆ  มาอ้างอิง  ไม่สามารถแก้ไข   หรือเพิ่มวัน

               เดือนเกิดในทะเบียนบ้านได้  ให้คงไว้แต่ปีที่ปรากฏเท่านั้น เช่น - - 2480,- ก.พ.2495 

               เป็นต้น

 

จำนวนผู้เข้าชม: 221