การดำเนินการใด ๆ ทางทะเบียนราษฎร ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าบ้านให้ดำเนินการ หากสามารถมาดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้

จำนวนผู้เข้าชม: 228