โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : ชุมชนเก่าจาน 8 บ้านมั่นคงเพชรธนา

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : ชุมชนเก่าจาน 8 บ้านมั่นคงเพชรธนา ครั้งที่ 1 ] 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ชุมชนเก่าจาน 8 บ้านมั่นคงเพชรธนา ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนเก่าจาน 8
บ้านมั่นคงเพชรธนา ครั้งที่ 1  พร้อมด้วยนายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 3 สมาชิกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ประธานชมรมผู้สูงอายุเพชรธนา ชุมชนเก่าจาน 8 เทศบาลนครอุดรธานี และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเพชรธนา  ชุมชนเก่าจาน 8 บ้านมั่นคงเพชรธนา  เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีนางหนูกรณ์ กาญจนะคช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  และนางจิราวรรณ ไชยมิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เรื่อง
หลักการดูแลสุขภาพ 3 อ 5 ส และอาหารปลอดภัยในท้องถิ่น , การดูแลสุขภาพฟันและนวัตกรรมการดูแลฟัน  และสุขภาพดีวิถีไทยห่างไกลโควิด COVID-19  ซึ่งกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุชุมชนเก่าจาน 8 นี้ จะจัดทั้งหมด 3 ครั้ง ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 อย่างเคร่งครัด  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชน  มีความรู้  มีขวัญกำลังใจ
ในการที่จะพัฒนาดูแลรักษาตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนร่วมกัน 
จำนวนผู้เข้าชม: 231