โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

[ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ภายใต้มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี : ชุมชนคลองเจริญ 2 ] 
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนคลองเจริญ 2 ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มอบหมายให้นายประจวบ ทองเย็น
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ชุมชนคลองเจริญ 2 ซึ่งเป็น
โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ อสม. ชุมชนคลองเจริญ สามารถตรวจมะเร็งเต้านมได้ด้วยตนเอง และบอกต่อวิธีการตรวจเต้านมและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
ดังกล่าวไปยังชุมชนได้ ในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, September 1, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 102