แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร

 

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดขวางระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 102