1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท

        2. หนังสือมอบอำนาจ

        3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่/สำเนาสัญญาเช่า/สำเนาทะเบียนบ้าน(สถานประกอบการ)

        4. สำเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้มีอำนาจลงนามและผู้รับ)

        5. สำเนาบัตรประชาชน  (ผู้มีอำนาจลงนามและผู้รับ)

 

จำนวนผู้เข้าชม: 337