1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท

        2. หนังสือมอบอำนาจ

        3. สำเนาใบอนุญาต

        4. สำเนาบัตรประชาชน  (ผู้มีอำนาจลงนามและผู้รับมอบอำนาจ)

        5. สำเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้มีอำนาจลงนามและผู้รับมอบอำนาจ)

 

จำนวนผู้เข้าชม: 446